Search Result of "นายสุเมษย์ หนกหลัง"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของวัยรุ่นในสถานศึกษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:อาจารย์ ปวิธ สิริเกียรติกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอาจารย์ ดร.สุเมษย์ หนกหลัง, Imgอาจารย์ ปวิธ สิริเกียรติกุล

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นันทนาการบำบัด, เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการ, ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ, ผู้สูงอายุ, ความพิการ

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume