Search Result of "นายสุเทพ ไกรเทพ"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Biology), นิเวศวิทยาของนก (Avain Ecology), การอนุรักษ์ศึกษา/สิ่งแวดล้อมศึกษา (Conservation Education/Environmental Education)

Resume