Search Result of "นายสุรพล"

About 40 results
Img

Researcher

นาย สุรพล เช้าฉ้อง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย สุรพล ธัญญวิบูลย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ดนตรีตะวันตก

Resume

Img

Researcher

นาย ถมยา ทองเหลือง

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเมล็ดพันธุ์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์อ้อย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.สุนี ศรีสิงห์, Imgนายสุรพล ถ้ำกระแสร์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุปราณี งามประสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเมล็ดพันธุ์, การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell and Molecolar Biology, Plant Molecular Biology

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใส่ส่วนหัวกระดูกเรเดียสเทียม (2013)

หัวหน้าโครงการ:รศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยวิญญู

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, Imgดร. ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์, Imgดร. ธนาพนธ์ ปัญจพงศภัค, Imgนางสาว สุภีจรรย์ หุ่นธานี, Imgนางสาว อภิญญา เลาหประภานนท์, Imgนาย จตุรงค์ จิตต์สอาด, Imgนาย ณัฏฐภูมิ วัฒนาปฐิมากุล, Imgนาย ทศพล จันทร์คีรี, Imgนาย มารุต วงศ์คำช้าง, Imgนายสุรพล ฉันทวีโรจน์, Imgรศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยวิญญู

แหล่งทุน:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

12