Search Result of "นายสุรชัย จิตพินิจยล"

About 8 results
Img

Researcher

นาย สุรชัย จิตพินิจยล

ที่ทำงาน:ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบริการจัดการเก็บไซด์ฟิชชิ่งและข้อมูลจราจร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume

Img

Researcher

นาย สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, การประมวลผลแบบขนาน, การออกแบบระบบเครือข่ายความเร็วสูง

Resume

Img

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ Cloud Service (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอ็นเธยูส จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (7)