Search Result of "นายสุทิน สมบูรณ์"

About 3 results
Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย ศิลป์ชัย มณีขัติย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, ค่าโลหิตวิทยาของปลา

Resume