Search Result of "นายสิทธิศักดิ์ นุกูลกิจ"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (2013)

ผลงาน:อิทธิพลของช่วงแสงต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของหงส์เหิน

นักวิจัย: Imgนายสิทธิศักดิ์ นุกูลกิจ Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพืชวงศ์ขิงเพื่อการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Photosynthesis (การสังเคราะห์ด้วยแสง), Environmental Plant Physiology (สรีรวิทยาพืชและสิ่งแวดล้อม), Plant growth regulators in horticultural crops (สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในพืชสวน), Physiology of ornamental plants (สรีรวิทยาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ)

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume