Search Result of "นายสันติภาพ ศรีสุขจร"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของพรวนจอบหมุนและพรวนแนวดิ่ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อุ่นคง, Imgดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์, Imgนายสันติภาพ ศรีสุขจร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย ณรงค์ อุ่นคง

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไถระเบิดดินดานแบบยกตัวได้โดยใช้แหนบสปริงรถยนต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์ อุ่นคง, Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติภาพ ศรีสุขจร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume