Search Result of "นายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ: พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ระยะที่ 2) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล, Imgดร.สันติ ไทยยืนวงศ์, Imgนางสาวลักษมี ศรีเจริญ, Imgนางสาวศิริภรณ์ ฟ้าคำต้น, Imgนายดำรงค์ ปิ้งสุวรรณ, Imgนายธีรไนย์ นุ้ยมาก, Imgนายราเมศร์ สุขเจริญ, Imgนายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์, Imgนายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์, Imgนายสิริศาสตร์ ยังแสนภู, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering (Soil Engineer), Ground Improvement Techniques

Resume