Search Result of "นายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง"

About 6 results
Img

Researcher

นาย อบ นิลผาย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Internal Combustion Engine, Automotive Engineering, Alternative Fuel for Vehicle

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอบ นิลผาย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาย ชนุดม คงถาวร, Imgนายกรวิชญ์ ตอสูงเนิน, Imgนายกำพล ไหวดี, Imgนายกิตติวุฒิ จะแจ้ง, Imgนายคเชนทร์ เสนหนู รหัส, Imgนายชัยวุฒิ จันทร์ชัย, Imgนายณัฐพงษ์ มะธีนี, Imgนายณัฐภาส รุจิชัยธรรมกุล, Imgนายดนัยเวช พิริยะมงคลสุข, Imgนายธนากร บุญรักษ์วนิช, Imgนายนวพรรษ สนธิภักดี, Imgนายนิตินัย สวนโคกกรวด, Imgนายพงศกร อุ่นเพ็ง, Imgนายพิชา บุญเหมือนใจ, Imgนายพีรวิชญ์ เลาห์มาศวนิช, Imgนายภาณุเดช แสงสง่า, Imgนายภาณุวิชญ์ สุริยะ, Imgนายยุทธกิจ ตัณฑเสถียร, Imgนายโยธิต ผุดผ่อง, Imgนายรุจน์ดนัย ศรีจันทร์, Imgนายวรากร จันทโกมุท, Imgนายวศิน สารสมุทร์, Imgนายวุฒิชัย จิตรเบิกบาน, Imgนายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง, Imgนายสหัสณัฐ ภาษีรอด, Imgนายสุทัศน์ อุปมา, Imgนายอภิชัย เติมบุญเรือง, Imgนาวาเอก พรีพงษ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. สืบสกุล คุรุรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของไหลFluid Mechanics, การถ่ายเทความร้อนHeat Transfer, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณComputational Fluid Dynamics

Resume

Img

Researcher

นาย บุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Solids Mechanics,CAD/CAM,, Machine Design, Finite Element Method, Vibrations

Resume

Img

Researcher

นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , Machine Design, ICE , Machinery

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume