Search Result of "นายศิวนันท์ แก้วบุญเรือง"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยวิศวกรรมความปลอดภัย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การยึดจับพอลิเมอร์ด้วยพื้นผิวทีมีประจุตรงข้าม, การสังเคราะห์พอลิเมอร์เพื่อนำไปใช้ในการเซลล์เชื้อเพลิง, การตรึงเอนไซม์บนตัวรองรับพอลิเมอร์เพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาต่างๆ เช่นย่อยโปรตีนในยางธรรมชาติ

Resume