Search Result of "นายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles

ผู้แต่ง:ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor, Imgนายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ระบบการจัดการแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุจอมพลังสำหรับรถไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle

Resume