Search Result of "นายวุฒิพงษ์ อภิญญามโน"

About 5 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ชมเชย (2013)

ผลงาน:การศึกษาการกระฉอกของน้ำภายในถังบรรจุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

นักวิจัย: Imgนายวุฒิพงษ์ อภิญญามโน Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

ดร. ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Applied Mechanics, Fluid-Structure Interaction, Nonlinear Finite Element, Biomechanics

Resume

Img

Researcher

ดร. วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computational Fluid Dynamics (CFD), Turbulence Modeling

Resume