Search Result of "นายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume