Search Result of "นายวีรภัทร์ สุขศิริ"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดผลการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

Resume