Search Result of "นายวิฑูรย์ ใจผ่อง"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิฑูรย์ ใจผ่อง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช

Resume