Search Result of "นายวัชระ ศรีสวัสดิ์"

About 18 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาการและมาตรฐานอาชีพ ปี 2560 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพรพิมล จันทร์เมือน, Imgนางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์, Imgนางสาวทัดดาว กลีบพิกุล, Imgนางสาวสมจินตนา เปรมปราชญ์, Imgนางอารีรัตน์ ทองใบ, Imgนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, Imgนายธงไทย วงษ์สำราญ, Imgนายธนพัฒน์ สุกแสงศรี, Imgนายธนภัทร ขันติยาภรณ์, Imgนายธเนศ เรืองจิตปกรณ์, Imgนายนภชาติ กัลป์ยณพันธ์, Imgนายปัณณวิชย์ ขาวฤกษ์, Imgนายพิชธาร เลิศอุดมธนา, Imgนายมารุต บูรณรัช, Imgนายวสันต์ ณ ชัย, Imgนายวสุเทพ ขุนทอง, Imgนายวัชระ ศรีสวัสดิ์, Imgนายวิรัช โอฬาริกเดช, Imgนายวีร์ สัตยมาศ, Imgนายวีรภัทร แก้วรากมุข, Imgนายสนิท ศิริสวัสดิ์วัฒนา, Imgนายสุกฤษ โชติภัทรศรี, Imgนายอนุชาติ ทัศนวยิบูลย์, Imgนายอมฤต จรัลจินดารัตน์

แหล่งทุน:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Img

Researcher

ดร. ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, การวิเคราะห์ดินและพืชทางเคมี, การจัดการปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินกับพืชไร่เศรษฐกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding), การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ, Quantitative Genetics and Molecular Approaches in Plant Breeding, การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยเกษตร (Advance Statistics in Agriculture) , การจัดการและการผลิตมันสำปะหลังและพืชพลังงาน (Crop Management and Production)

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาคนไทยตลอดช่วงชีวิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์, ImgDr.Nicolas Suyratos, ImgDr.Richard Chbeir, Imgดร.ชลเมธ อาปณิกานนทฺ์, Imgดร.ชัยกฤต เจริญศิริวัฒน์, Imgดร.ตุลย์ ไตรยสรรค์, Imgดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย, Imgดร.นันท์ฐนัช รุ่งรัศมีวัฒนกุล, Imgดร.นัยนา สหเวชชภัณฑ์, Imgดร.อนุชาติ ทัศนวิบูลย์, Imgนางสาวจินตนา เปรมปราชญ์, Imgนางสาวเชษฐ์สุดา เสนะนันท์, Imgนางสาวทัดดาว กลีบพิกุล, Imgนางอารีรัตน์ ทองใบ, Imgนายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี, Imgนายเทวา คำปาเชื้อ, Imgนายธนพัฒน์ สุกแสงศรี, Imgนายธนภัทร ขันติยาภรณ์, Imgนายปัณณวิชญ์ ขาวฤกษ์, Imgนายแพทย์ฆนัท ครุธกูล, Imgนายวสุเทพ ขุนทอง, Imgนายวัชระ ศรีสวัสดิ์, Imgนายสุกฤษ โชติภัทรศรี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

Researcher

นาง ศิริพร อ่องรุ่งเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาและวิเคราะห์แบบจำลองด้วยวิธีทางสถิติ

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย, Systematics Phylogeography Biogeography, Systematics, Aquatic Insect

Resume

Img

งานวิจัย

การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวัชระ ศรีสวัสดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Information Systems, Information Quality, e-Government, Data Science, Data Integration

Resume

Img

Researcher

นาย สมโชค เรืองอิทธินันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:System Analysis and Database Desing, Software Project Management, Software Testing, Requirement ENgineering, Data Quality and Standardization, Business Process Design, Business Continuity Plan, Risk Management, Enterprise Architectural Design, Project Cost & Size Estimate, ICT Master Plan, User Experience Co-Design

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวน, พืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)

Resume

Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจข้อมูลระยะไกล, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา, โรคของพืชตระกูลส้มและการจัดการ, โรคของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์ พืชพลังงาน ไม้โตเร็ว

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Language Processing, Expert System, Artificial Intelligence

Resume