Search Result of "นายวสันต์ พันโพธิ์"

About 6 results
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:บริษัท เดฟเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:genetic polymorphisms

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศิริพร ตันจอ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ศึกษาคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหาร

Resume