Search Result of "นายวรเทพ โคตะมะ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ถุงรีดตะกอนในการบำบัดน้ำเสีย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อในอาคาร

Resume