Search Result of "นายวรวัฒน์ ผลทับทิม"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุป้องกันกันรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและทังสเตนออกไซด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรวัฒน์ ผลทับทิม

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์นิวเคลียร์, เครื่องมือทางนิวเคลียร์, การป้องกันรังสี

Resume