Search Result of "นายวรพจน์ วุฒิอำพล"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นางสาว กอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์การคลัง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Resume