Search Result of "นายวรกิจ สุนทรบุระ"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การทำแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgน.ส.วรารัตน์ หาคำ

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)