Search Result of "นายมานพ โชคชีวาตม์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบเครื่องแบ่งไส้ขนมกะหรี่พัพส์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมานพ โชคชีวาตม์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img
Img

Researcher

ดร. เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ออกแบบเครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร, กระบวนการในการแปรรูปอาหาร, เครื่องจักรในการแปรรูปอาหาร

Resume