Search Result of "นายมนตรี ศรีสกุล"

About 4 results
Img
Img

Researcher

ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดองค์กรอุตสาหกรรม, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจประเมินโครงการ

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume