Search Result of "นายภูวเรศ อับดุลสตา"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กลุ่มวิจัยศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume