Search Result of "นายปัฐจพล ชัยศุจยากร"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Biomass and Lipid Production of Four Marine Phytoplankton

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

นาง ชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:หญ้าทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume