Search Result of "นายปรเมนทร์ พอใจ"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปรเมนทร์ พอใจ, Imgนายอดิศักดิ์ ปัญญานุช

แหล่งทุน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume