Search Result of "นายปราบปราม ฮามพิทักษ์"

About 2 results
Img

Researcher

นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมการวัดคุม, ระบบเครื่องมือวัด

Resume

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุดารัตน์ ตาปราบ, Imgนายปราบปราม ฮามพิทักษ์

แหล่งทุน:โครงการนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)