Search Result of "นายประสาทพร สมิตะมาน"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประสาทพร สมิตะมาน

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ