Search Result of "นายนรวัฒน์ เหลืองทอง"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume