Search Result of "นายธนา ศรีเล็ก"

About 3 results
Img

งานวิจัย

เครื่องผลิตน้ำสะอาดสำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชนาภา วงษ์เสถียร, Imgนายกฤตภาส อุดมสิทธิ์, Imgนายธนา ศรีเล็ก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ร่วมกับนิสิต ประจำปี 2559 (2016)

ผลงาน:เครื่องผลิตน้ำสะอาดสำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชน

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ Imgนายกฤตภาส อุดมสิทธิ์ Imgนางสาวชนาภา วงษ์เสถียร Imgนายธนา ศรีเล็ก

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume