Search Result of "นายทวี อินสุระ"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Taxonomic note on Thai Artabotrys R.Br.(Annonaceae)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume