Search Result of "นายดนัย ฮิลมี"

About 3 results
Img

Researcher

นาย พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Additive Manufacturing, Design & Development of Automation System

Resume