Search Result of "นายฐานวัฒน์ ศศิเมธีพัชร์"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำแผ่นประกอบจากวัสดุเหลือทางการเกษตรเพื่อทดแทนไม้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมย้อนกลับ

Resume