Search Result of "นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 (2016)

ผลงาน:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิจัย: Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ Imgนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ Imgนางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด Imgดร.ณัฐพล จันทร์แก้ว

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

Img
Img

Researcher

นางสาว ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย เอนก สุขเจริญ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:-การติดตามและตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อม, -เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย/การปรับปรุงคุณภาพน้ำ, -เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก, -การศึกษาสารพฤกษเคมีในพืชและการสกัด

Resume