Search Result of "นายจีรวุฒิ เพิ่มพูล"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้เทคนิค Surface Culture Fermentation ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์สับปะรด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ), Imgนางสาวเปรมรัตน์ จิตหาญ, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

Researcher

ดร. ประมวล ทรายทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก , การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ทางอาหาร, การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

Resume