Search Result of "นายจักรพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นอุทิศตนในงานของบุคลากรโรงพยาบาลกาแพงแสนจังหวัดนครปฐม (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายจักรพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจักรพันธ์ จงเพิ่มวัฒนะผล

แหล่งทุน:โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบริหารจัดการท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชน, การบริหารสังคม, ประเด็นมิติหญิงชาย, ประเด็นพื้นที่ทางสังคมและการเมือง, ประเด็นสิ่งแวดล้อม

Resume