Search Result of "นายจตุพล ศิริพงษ์เวคิน"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและจัดทำคู่มือแนวทางการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำมัน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Infrastructure Management, Simulation in Construction

Resume

Img

Researcher

ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Infrastructure Management

Resume