Search Result of "นายกิตตินันท์ ประเสริฐสม"

About 2 results
Img

งานวิจัย

หุ่นยนต์สองล้อบรรทุกคนขนาดเล็ก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตตินันท์ ประเสริฐสม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8) ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

ดร. วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนทางกล

Resume