Search Result of "นาย อภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า"

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาบุคคลและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภินัทธ์ แสงตรีเพชรกล้า

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)