Search Result of "นาย วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย วิศิษฐ์ สิงห์สมโรจน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์

Resume