Search Result of "นาย วศัน สุทธินุ่น"

About 1 results
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2010)

ผลงาน:กำลังรับแรงเฉือนประสิทธิผลของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยการทดสอบแรงอัดแบบไร้ขอบเขต ชนิดวัดแรงดูด และการทดสอบแรงอัดสามแกน

นักวิจัย: Imgนาย วศัน สุทธินุ่น Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์