Search Result of "นาย ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า"

About 3 results
Img

Researcher

นาย ภคิษฐ์คมณ์ แสงตรีเพชรกล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้สถิติ ในงานส่งเสริมการเกษตร, การส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img
Img