Search Result of "นาปรัง"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและน้ำเขื่อนเพื่อการทำนาปรัง

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและน้ำเขื่อนเพื่อการทำนาปรัง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวนาปรังในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgวราพร เปรมพาณิชย์นุกูล

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชารอง:Imgกนกพร นาคทับที

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Journal of Environmental Research

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามก้ามเพื่อการทำนาปรัง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังในจังหวัดนครสวรรค์ ปีเพาะปลูก 2538

ผู้เขียน:Imgสุลภัส คงสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความผันแปรและความสัมพันธ์ของความเข้มข้นสารมลพิษในอากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่สวนป่าแม่จาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไวน์ข้าวจากข้าวนาปรัง

ผู้เขียน:Imgสร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ของเกษตรกรในเขตชลประทาน อำเภอนาทรายทอง กำแพงนครเวียงจันทร์

ผู้เขียน:ImgVilaysouk KENNAVONG

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการสร้างต้นทุนและผลตอบแทนการดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่หนองหารเฉลิมพระเกียรติ (กรณีศึกษา : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกข้าวนาปรังการปลูกผักเศรษฐกิจและการผลิตอาหารปลา)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลิตภาพที่ดินและผลิตภาพแรงงานของการทำนาปีและนาปรังในประเทศไทย (ภายใต้โครงการศึกษายุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยและพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนข้าวนาปรังภายใต้สถานการณ์ปกติและความเสี่ยงในจังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgนลินรัตน์ ศุภวันต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นต่อการผลิตมะพร้าวอ่อนเป็นพืชทดแทนข้าว นาปรังของเกษตรกรในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:ImgDanai PANCHAPITAYAKUL

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การประกวด Best Paper Award of AEJ 20 (2015)

นักวิจัย:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การสูญเสียกำไรของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตนิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:ImgSake MATHRSURARUK

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง, การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ, การพัฒนาศักยภาพการผลิตประมงชายฝั่ง

Resume

12