Search Result of "นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง"

About 39 results
Img

Researcher

นาง นวรัตน์ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ , จัดทำวารสารวิชาการ

Resume

Img

Researcher

นาง เพชรา เปสลาพันธ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารงานทั่วไป

Resume

Img

Researcher

นางสาว รัชดา คะดาษ

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สุพรรณนิจ พลเสน

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว โสภิดา ชิดชื่นเชย

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาง รัตนาภรณ์ ไชยแสน

ที่ทำงาน:ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว มาเรียม กอสนาน

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พวงจันทร์ พรมมา

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ชัชชารีย์ มากรุ่น

ที่ทำงาน:ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย, Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgนางสาววราภรณ์ ทับชู, Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิวัฒน์ น้าวานิช, Imgนางสาวรัชดา คะดาษ, Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, Imgนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ, Imgนางเพชรา เปสลาพันธ์, Imgนางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, Imgนางสาวกรกต ดำรักษ์, Imgนางสาวบุษยา ศรีอนันต์, Imgนางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pattern Analysis, Image Processing, Multimedia, Pattern Recognition, Feature Selection

Resume

12