Search Result of "นางสาวโสภณา คุณุทัย"

About 8 results
Img

Researcher

นางสาว โสภณา คุณุทัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

นาย สังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Embedded System, Computer Vision, Instrumentation

Resume

Img

Researcher

นาย รัฐกฤต เรียบร้อย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ, วัสดุผสมที่ใช้ในงานเรือ

Resume

Img

Researcher

ดร. ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ: Hydrodynamics , CFD

Resume

Img

Researcher

ดร. พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Resume