Search Result of "นางสาวเสาวนีย์ เกตุบำรุงพร"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจินตนา เทียมทิพร, Imgนางสาวเสาวนีย์ เกตุบำรุงพร, Imgนางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์, Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัย (2010)

หัวหน้าโครงการ:นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจินตนา เทียมทิพร, Imgนางสาวเสาวนีย์ เกตุบำรุงพร, Imgนางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img

Researcher

ดร. กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา, การใช้กลวิธีทางสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียน, การประเมินโครงการ

Resume