Search Result of "นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์"

About 7 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ระดับชมเชย (2015)

ผลงาน:อิทธิพลของสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดนางฟ้า ต่อการถนอมคุณภาพเนื้อไก่

นักวิจัย: Imgนางอรทัย จินตสถาพร Imgนางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน์ Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายอรรถวุฒิ พลายบุญ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ พลายบุญ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์และการผลิตสัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

นาง อรทัย จินตสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สัตว์ปีก, สมุนไพร

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume