Search Result of "นางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมการกระจายขนาดรูพรุนของซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์

แหล่งทุน:บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, นาโนเทคโนโลยี, การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน, การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง

Resume