Search Result of "นางสาวอรวรีย์ ราชรักษ์"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การเคลือบระดับนาโนของวัสดุชนิดไฮโดรฟิลลิกด้วยฟลูออโรพอลิเมอร์โดยใช้กระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Nanomaterials, Rapid Expansion of Supercritical Solutions, Supercritical Fluid Extraction

Resume