Search Result of "นางสาวอรรวินท์ นุ่มนิ่ม"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การจัดการสิ่งแวดล้อม , การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม , เทคโนโลยีสะอาด

Resume